KENTGES
KENTGES
Kentges İYK

İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) Kuruluşu, Görevleri ve İşleyişi

KENTGES kapsamında önemli görevler üstlenmesi öngörülen kurum ve kuruluşların katılımıyla bir İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Bu çerçevede oluşturulacak İzleme ve Yönlendirme Kurulu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eşgüdüm ve başkanlığında;
1.    İçişleri Bakanlığı,
2.    Kalkınma Bakanlığı,
3.    Kültür ve Turizm Bakanlığı,
4.    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
5.    Türkiye Belediyeler Birliği
6.    Vilayetler Hizmet Birliği
üst düzey temsilcilerinden oluşmaktadır.
İzleme ve Yönlendirme Kurulu, KENTGES strateji ve eylemlerinin uygulama ve izleme çalışmalarını koordine etmektedir.
İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun temel yükümlülükleri; KENTGES kapsamında yapılan uygulamaları izlemek, gerektiğinde yönlendirmek, bu amaçla kararlar üretmek, farklı kurumlar arasında eşgüdüm sağlamak, gerektiğinde KENTGES ilke ve stratejilerini gözden geçirmek, bazı stratejilerin değiştirilmesini veya yeni stratejiler üretilmesini önermektir.   İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun görevleri ise  aşağıda yer almaktadır:
1.    KENTGES uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek amacıyla eylemleri gerçekleştirmekten sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan gelişme raporlarını değerlendirmek. 
2.    KENTGES kapsamında eylemlerden sorumlu kurumların çalışmalarının sonuçlarına göre, uygulamayı, hedeflere ulaşma durumunu ve bunların zamanlamasını sorgulamak, varsa darboğazları belirlemek, bunların giderilmesi için öneriler geliştirmek ve bunları ilgili birimlere iletmek.
3.    Strateji ve Eylemlerle ilgili çalışmalar ve gelişmelere ilişkin münferit raporlara göre strateji ve eylem bütünlüğünü sorgulamak, gerekirse bazı stratejilerin değiştirilmesi veya yenilerinin üretilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak.
4.    KENTGES’in etkin yürütülmesini sağlamak üzere, yasal, teknik, mali ve diğer konularda alınması gerekli önlemleri belirlemek, bunları mensup oldukları kurum ve kuruluşlara bildirmek,

KENTGES’in izleme ve değerlendirme yapısının etkin bir şekilde çalışması için öneriler geliştirmek ve yıllık izleme raporlarını görüşmektir.

KENTGES İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantı Usul ve Esasları Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.