KENTGES
KENTGES
Kentges Nedir?
Ön hazırlık çalışmaları Nisan 2007’de başlatılan, ilk aşaması 30 Mayıs 2008 – 4 Mayıs 2009 tarihleri arasında istişare toplantıları, Kentleşme Şurası Komisyonları ve Genel Kurul Çalışmaları ile tamamlanan ve ikinci aşaması 3 Mart 2010 tarihinde deklare edilerek sonuçlandırılan Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi’nin sonuç dokümanı; “KENTGES - Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)” Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
KENTGES kentleşme ve imar konularında merkezi ve yerel idareler için bir yol haritasıdır.
KENTGES yerleşme ve yapılaşma konularında kentleşme ve imar için merkezde düzenleyici ve denetleyici tek bir koordinasyon birimini, yerelde ise daha güçlü ve donanımlı kimliğiyle icracı yerel yönetimleri ve onların hizmetlerini geliştirmeyi hedef almaktadır.
Yerel yönetimlere hizmet noktasında yol gösteren, onlara rehberler hazırlayan, mevzuat çıkaran, uygulamaları yönlendiren bir Bakanlık yapılanmasını, ayrıca hızlı ve esnek hareket kabiliyeti olan yeni bir planlama anlayışını önermektedir.
KENTGES; ulaşım, altyapı, konut ve arsa sunumu, afetlere hazırlık, koruma, iklim değişikliği, yaşam kalitesi, sosyal politikalar ve katılım konularında merkezi ve yerel düzeyde yapılacak iş ve işlemleri belirlemektedir.
Kentleşme Şurası ve KENTGES çalışmalarına merkezi ve yerel olmak üzere, 151 farklı kurum ve kuruluştan yaklaşık 500 uzman katkı sağlamıştır. KENTGES’te yer alan eylemlerin %28’si Yerel Yönetimlerin %72 si ise Merkezi Yönetimin sorumluluğundaki eylemlerdir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ise 37 eylemde sorumludur.

KENTGES; Kentsel Gelişme Strateji Belgesi ve Eylem Planı; Bakanlığımız ve ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan “İzleme ve Yönlendirme Kurulu” tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir.